Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina – boisko w Czapurach

 

Sprawa: IK.271.28.2013                                                    Mosina, dnia 18 października 2013 r.

 

                                                                    

                                         Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.28.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.28.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Czapurach".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

Mardo - Sport Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 408.651,92 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta uzyskała 75,83 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 2: DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań

(oferta uzyskała 89,65 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowlane Dziewiątka, ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań

(oferta uzyskała 81,91 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 4: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno (oferta uzyskała 67,83 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 5: SODEX Sp. z o.o., Złotniki, ul. Dworcowa 22, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 72,85 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a