Zarządzenie Nr GG.00501.465.2013.AS z dnia 15 października 2013r. w sprawie rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr GG.00501.465.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013r.

 

w sprawie rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z decyzją Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 sierpnia 2010r. nr PP.MB.73341-12/10 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem przewidzianej do realizacji m.in. na działce o nr ewid. 1954 w Mosinie rozwiązuje się nieodpłatnie, za zgodą stron umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 22 maja 1995r. Rep. A numer 2260/95 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako działka o nr ewid. 1954/1 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni  15m², zapisaną w KW PO1M/00023441/1 powstałej w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym 1954 w Mosinie, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2012r. zatwierdzającej projekt podziału nr GG.68312.7.2011.BT.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.