Zarządzenie Nr GG.00501.463.2013.AS z dnia 15 października 2013r.w sprawie odpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wraz obciążeniem nier

Zarządzenie Nr GG.00501.463.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013r.

 

w sprawie odpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wraz obciążeniem nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przejazdu kolejowego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 4 ust. 2 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697)  oraz zgodnie z  art. 285 do art. 295 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odpłatne rozwiązanie przed upływem terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powstałego z mocy prawa przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań - Wrocław, zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz.4482) pod drogę publiczną lokalną, oznaczoną symbolem 1KD-L na rysunku planu w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako:

1) zabudowana działka nr 2131/30 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 175 m² zapisana w KW PO1M/00024440/1

2) niezabudowana działka nr 2131/34 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 156 m² zapisana w KW PO1M/00024440/1

co będzie równoznaczne z nabyciem przez Gminę Mosina własności budowli.

2. Po rozwiązaniu ww. prawa użytkowania wieczystego wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 2131/30 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 175 m² zapisanej w KW PO1M/00024440/1, która zostanie zapisana w nowo założonej księdze wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Gminy nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przejazdu kolejowego polegającej na:

- utrzymaniu istniejących na działce nr ewid. 2131/30 torów kolejowych łączących bocznicę kolejową usytuowaną na działce nr ewid. 2131/31 z ogólną siecią kolejową PKP

- prawie transportowania opisanymi wyżej torami kolejowymi składów kolejowych (wagony różnego typu wraz z lokomotywami) po spełnieniu przez władnącego służebnością wymagań określonych w przepisach o transporcie kolejowym dla użytkowników bocznic kolejowych oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonymi przepisami prawa

na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki o nr ewid. 2131/ 31 obr. Mosina zapisanej w KW PO1M/00024440/1             

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.