Zarządzenie nr FB.00501.467.2013.JK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu edukacji publicznej i wyc

Zarządzenie  nr FB.00501.467.2013.JK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013 r.

 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania  z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 

1) Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Grupa Inicjatywna Baranówko

 

Młodzieżowe wygibasy

2 000,00


2) Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.