Zarządzenie Nr GG.00501.477.2013.AC z dnia 24 października 2013r.w sprawie ustalenia stawki wywoławczej nieruchomości przeznaczonej w najem

Zarządzenie Nr GG.00501.477.2013.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2013r.

 

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej nieruchomości przeznaczonej w najem

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 14 ust.5 Uchwały nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu miesięcznego w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dwustopniowym na najem budynku trzykondygnacyjnego o powierzchni 1.320,20 m², zlokalizowanego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na nieruchomości tj. działce o nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW PO1M/00022304/2, na kwotę w wysokości 10,80 złotych netto za 1 m² wynajmowanej powierzchni; przetarg w dniu 22 października 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.