Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina – boisko w Krajkowie

 

Sprawa: IK.271.34.2013                                                          Mosina, dnia 25 listopada 2013 r.

                                                                 

                                                                                   Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.34.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.34.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Konsorcjum:

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA" mgr inż. Henryk Chojnacki,   ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno Zdrój; Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY" Bartosz Chojnacki Witoszów Górny 15, 58-100 Świdnica

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 111.450,74 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno (oferta uzyskała 78,18 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 3: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta uzyskała 98,45 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a