Zarządzenie Nr OW. 00501.490.2013 M z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OW. 00501.490.2013 MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 listopada 2013 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Linke-Wiśniewskiej nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w składzie:

 

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Katarzyna Kujawa-Kruszewski - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.