Zarządzenie Nr GG.00501.492.2013.AS z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.492.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 listopada 2013r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela zbywanej nieruchomości udział stanowiący własność Gminy Mosina w wysokości ¼ nieruchomości położonej w Czapurach, opisanej w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

                                                             

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.492.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 listopada 2013r.

                                                                

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

 

            

 

W Y K A Z

udziału w wysokości ¼ nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Czapurach, zapisanej w KW PO1M/00021734/8  jako współwłasność Gminy Mosina w udziale ¼ i osoby fizycznej w udziale ¾  

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

 

201

 

 

999

 

25.000,00

 

Ww. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi przeznaczona jest do zbycia na rzecz współwłaściciela w udziale wielkości ¾  zbywanej nieruchomości.  

 

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.