Zarządzenie Nr GG.00501.506.2013.RS z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Ż

Zarządzenie Nr GG.00501.506.2013.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 grudnia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Żabinku

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

  

 Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr GG.00501.506.2013.RS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 grudnia 2013r.

W Y K A Z 

Nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Mosina

 

Lp.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr Kw

Czynsz wywoławczy za nieruchomość

1.

Żabinko

326/2

0.2700 ha

PO1M/00032078/1

250,00 zł

2.

Żabinko

325

0.1200 ha

PO1M/00032078/1

36,00zł

3.

Żabinko

322

0.2400 ha

PO1M/00031199/8

72,00 zł

4.

Żabinko

320

0.1900 ha

PO1M/00031199/8

57,00 zł

5.

Żabinko

318

0.7700 ha

PO1M/00031199/8

231,00 zł

6.

Żabinko

316

0.1900 ha

PO1M/00031199/8

57,00 zł

7.

Żabinko

311

0.1900 ha

PO1M/00031199/8

57,00 zł