Zarządzenie nr FB.00501.509.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr FB.00501.509.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.509.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

1.  Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 25 000,00 zł.

2. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

3. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

 

7. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

 8. Do oferty należy dołączyć :

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

9. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

10. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 16 grudnia 2013 r. do 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

12. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

13. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

 

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

             

14. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2012 i 2013:

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2012 rok

2013 rok

1.

pomoc społeczna

20 000,00 zł

21 940,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

7 000,00 zł

2 000,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 500,00 zł

1 000,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 400,00 zł

2 000,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

39 890,00 zł

25 000,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

55 000,00 zł

56 755,32 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

229 410,00 zł

203 231,00 zł