ZARZĄDZENIE nr GG.00501. 501.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze pr

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501. 501.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 9 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia rokowań na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, na działce o nr ewid. 1933/9, od dnia 1 stycznia 2014r. na okres 10 lat w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ),) z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

w składzie:

  1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
  2. Anna Sobkowiak - Członek komisji Komisji,
  3. Maciej Ciesielski - Członek Komisji,
  4. Barbara Lulka - Członek Komisji,
  5. Piotr Sternal- Członek Komisji
  6. Michalina Szeliga- Członek Komisji
  7. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji

§ 2.

Określa się minimalny skład komisji do przeprowadzenia rokowań: minimum 3 osoby.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.