Zarządzenie Nr GG.00501.555.2014.AS z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej

Zarządzenie Nr GG.00501.555.2014.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 marca 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                              

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.555.2014.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 marca 2014r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej

 

            

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie stanowiącej własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

 

2809/5

 

 

388

 

PO1M/00032091/8

 

51.000,00

 

 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującym część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego zatwierdzonym uchwałą nr XXII/184/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2183) ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN na rysunku planu.

 

Część ww. nieruchomości znajduje się w posiadaniu samoistnym osoby trzeciej, która poczyniła na nieruchomości nakłady w postaci: trwale związanej z gruntem przybudówki do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce sąsiedniej wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną, czterech drzew owocowych, czterech drzew iglastych oraz ogrodzenia części nieruchomości.   

Ww. nakłady stanowiące własność osoby trzeciej nie są przedmiotem sprzedaży i zostaną usunięte z nieruchomości a uporządkowana działka wydana zostanie w posiadanie nabywcy w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu w wypadku gdy nieruchomość nabędzie osoba nie będąca właścicielem nakładów.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.