Zarządzenie Nr GG.00501.565.2014.PS z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.565.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234 obr. Pecna o powierzchni 4100 m2 zapisanej w KW PO1M/00022537/4 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.427.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której przetarg w dniu 7 listopada 2013r. i 19 lutego 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 190.000,00 zł netto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.