Zarządzenie nr FB.00501.596.2013.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.596.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 maja 2014 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 

1) Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Polski Związek Wędkarski

(Mosina Miasto)

 

Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina

1 000,00

2

 

Polski Związek Wędkarski

(Mosina Miasto)

 

Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych

500,00

RAZEM

 

1 500,00


2) Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.