Zarządzenie Nr GG.00501.616.2014.PS z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.616.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą przedłużenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 207/18 obr. Świątniki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 148/3 obr. Świątniki, ark. mapy 1, o powierzchni 2300m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00034083/3.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.