Zarządzenie Nr GG.00501.622.2014.PS z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.622.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą powiększenie gminnego układu komunikacyjnego tj. działki nr ewid. 2598/2 obr. Mosina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3301/2 oraz 2592/7 obr. Mosina, ark. mapy 31, o powierzchni łącznej 4516m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00046900/4.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.