Zarządzenie Nr OW. 00501.625.2014 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrekt

Zarządzenie Nr  OW. 00501.625.2014  MK

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 czerwca 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

- Zespołu Szkół w Krośnie ul. Główna 43 

 

- Przedszkola nr 4 w Mosinie ul. Kasprowicza 28

 

- Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie ul. Topolowa 6

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Zespołu Szkół w Krośnie, w składzie:

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Mirosława Synoradzka - członek

- Katarzyna Wardzińska - członek

3. Przedstawiciel Rad Pedagogicznych:

-  Małgorzata Grzegorek - członek

4. Przedstawiciel Rad Rodziców:

-  Agnieszka Nowaczyk - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Małgorzata Miedziak - członek

 

II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Przedszkola nr 4 w Mosinie, w składzie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

 

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Mirosława Synoradzka - członek

- Katarzyna Wardzińska - członek

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

-  Danuta Barańska - członek

4. Przedstawiciel Rady Rodziców:

Joanna Mruk - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Małgorzata Miedziak - członek

 

III. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, w składzie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Mirosława Synoradzka - członek

- Katarzyna Wardzińska - członek

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

-  Dorota Czaińska - członek

4. Przedstawiciel Rady Rodziców:

Agnieszka Chrzanowska - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Małgorzata Miedziak - członek

6. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność":

- Izabela Lorenz - członek

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.