Zarządzenie Nr GG.00501.634.2014.PS z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.634.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 lipca 2014r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

  

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/5 obr. Mosina ark. mapy 35, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie, opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr GG.00501.634.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 lipca 2014r.

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonych w Mosinie, stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr KW

Łączna cena netto (zł)

 

1917/5

 

456

 

PO1M/00029048/8

 

 

105 000

 

Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 1952/5 obr. Mosina w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Działka nr 1917/5 jest niezabudowana.

 

Księga wieczysta wykazuje obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością drogi bliżej określonej w § 6 umowy sprzedaży z dnia 26 marca 2002r. Rep. 1147/02 na rzecz „Energetyki Poznańskiej" Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.