Zarządzenie Nr GG.00501.635.2014.PS z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.635.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 lipca 2014r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą przedłużenie drogi gminnej położonej na działce 1917/6 tj. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/4 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni 417m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00026002/3.

§ 2.

Nabyć nieruchomość gruntową celem utworzenia zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych z działką 1917/7 ułatwiającą jej zagospodarowanie tj. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/3 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni 373m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00026002/3.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.