Zarządzenie Nr GG.00501.628.2014.AW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina

Zarządzenie Nr GG.00501.628.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 czerwca 2014r.

 

w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:

  1. Sławomir Ratajczak- Przewodniczący
  2. Aleksandra Czuryło- członek
  3. Rozalia Skrzypczak - członek
  4. Piotr Sternal- członek
  5. Agata Wencel - Socha- członek
  6. Marcin Buśka- członek

§ 2.

Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w ogłoszeniach o przetargach.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.