Zarządzenie Nr GG.00501.636.2014.RS z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.636.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2014r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

  

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.636.2014.RS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 lipca 2014r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t .j. DZ.U z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Mosina.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości

Położenie nieruchomości (obręb)

Przeznaczenia nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy*

Termin wnoszenia

opłat

Tryb wydzierżawienia i określenie dzierżawcy

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1.

96

PO1M/00030368/7

1.0200 ha

Borkowice

Użytkowanie rolnicze

ŁIV- 0.9300 ha

RV- 0.0900 ha

 5 lat

640,00 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

2.

97

PO1M00025494/1

0.2300 ha

Borkowice

Użytkowanie rolnicze

ŁIV- 0.2300 ha

5 lat

149,50 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

3.

57

PO1M00031355/0

1.0778 ha

Bolesławiec

Użytkowanie rolnicze

RVI- 1.0778 ha

5 lat

107,78 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

4.

2679

PO1M/00034141/8

0.2479 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.2479 ha

5 lat

64,45 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

5.

2678

PO1M/00034141/8

0.2527 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV-0.2527 ha

5 lat

65,70 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

6.

2677

PO1M/00034141/8

0.4158 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.4158 ha

5 lat

108,11 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

7.

2673

PO1M/00034141/8

0.3979 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.3979 ha

5 lat

39,79 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

8.

2672

PO1M/00034141/8

0.1810 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.1810 ha

5 lat

18,10 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

9.

2671

PO1M/00034141/8

0.2146 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.2146 ha

5 lat

21,46 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

10.

2670

PO1M/00034141/8

0.3490 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.3490 ha

5 lat

34,90 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

11.

2680

PO1M/00034141/8

0.2058 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.2058 ha

5 lat

53,51 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

12.

2681

PO1M/00034141/8

0.2337 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.2337 ha

5 lat

60,76 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

12.

237

PO1M/00018205/5

0.3600 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

ŁV-0.0800 ha

RV- 0.2800 ha

5 lat

104,80 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

13.

377/2

PO1M/00018205/5

0.6263 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

RV- 0.1546 ha

RIVa- 0.3004 ha

RVI- 0.1713 ha

5 lat

393,95 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

14.

376/2

PO1M/00018205/5

1.1400 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

RIVb- 0.0703 ha

RIVa- 1.0697 ha

5 lat

1232,91 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

15.

2684

PO1M/00034141/8

0.6457 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.6457 ha

5 lat

64,57 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

16.

2683

PO1M/00034141/8

0.5802 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.5802 ha

5 lat

58,02 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

17.

2682

PO1M/00034141/8

0.5136 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.5136 ha

5 lat

51,36 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

18.

217

PO1M/00029978/6

0.5100 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

PsV- 0.3100 ha

RV- 0.1600 ha

RIVb- 0.0400 ha

5 lat

160,60 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

 

*Na podstawie zarządzenia nr GG.00501.505.2013.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2013r.