Zarządzenie Nr OW. 00501.642.2014 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: - Prze

Zarządzenie Nr  OW. 00501.642.2014  MK

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 lipca 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

- Przedszkola nr 4 w Mosinie ul. Kasprowicza 28

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

 

II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Przedszkola nr 4 w Mosinie, w składzie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

-  Lidia Baraniak - członek

-  Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

-  Beata Przyszczypkowska - członek

-  Karolina Adamska - członek

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

-  Danuta Barańska - członek

4. Przedstawiciel Rady Rodziców:

Joanna Mruk - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Józef Fojcik - członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.