Zarządzenie nr GG/00501.644.2014.AW z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia mieszkania socjalnego

Zarządzenie nr GG/00501.644.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 lipca 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia mieszkania socjalnego

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005.31.266 j.t.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2  pkt 4 załącznika do uchwały nr LX/410/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;

zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, mieszkanie komunalne o powierzchni 63,25 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 11.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.