Zarządzenie Nr GG.00501.575.2014.RS

Zarządzenie Nr GG.00501.575.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 kwietnia 2014r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Zarządzenie Nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 17 kwietnia 2014r. ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczam na dzień  17 kwietnia 2014r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło – Przewodniczący

2.      Rozalia Skrzypczak - członek

3.      Beata Tomczak- Taisner – członek”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała:

Rozalia Skrzypczak