Zarządzenie Nr IK. 00501.623.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.623.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa w ulicy  Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap II - kanalizacja deszczowa w ul. Strzałowej i Długiej

od studni A2 do A15"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Wiktora Maciejowskiego,

5.      Małgorzatę Piotrowską,

6.      Agnieszkę Kasprzyk,

7.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.