Zarządzenie Nr IK 00501.580.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.580.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28.04.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
  1. Sławomira Ratajczaka,
  2. Wojciecha Górnego
  3. Agnieszkę Kasprzyk,
  4. Magdalenę Rembalską,
  5. Katarzynę Lewandowską
  6. Magdalenę Olejniczak-Salewicz
  7. Małgorzatę Kasprzyk
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.