Zarządzenie Nr IK 00501.640.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.640.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15.07.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
BUDOWA  CHODNIKA  W SOWINKACH i BARANÓWKU
 ETAP I - odcinek  0 + 515,00
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
  1. Wojciecha Górnego
  2. Agnieszkę Kasprzyk,
  3. Magdalenę Rembalską,
  4. Agnieszkę Grabarczyk
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.