Zarządzenie nr 00501.626.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 czerwca 2014r.

 

Zarządzenie nr 00501.626.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 czerwca 2014r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 00501.605.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne urzędnicze: ds. wymiaru podatków o opłat. wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na  wolne stanowisko urzędnicze: ds. wymiaru podatków i opłat  Referacie Finansowo - Budżetowym w składzie:

1.                  Maria Borowiak - Przewodnicząca  Komisji;

2.                  Agnieszka Chełminiak -  Członek Komisji;

3.                  Julia Olejniczak-Kowalska  - Sekretarz Gminy - Sekretarz Komisji".

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.