Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec gm. Mosina

                       Mosina, dnia  07.10.2014 r.
Sprawa: IK.271.22.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.22.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.22.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec  gm. Mosina".
 
  
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".
 
 
UZASADNIENIE
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Zamawiający stosownie do art.83 ust.3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 79 000 zł brutto. Wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z czego oferta z najniższą ceną o 59 900 zł. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż po analizie możliwości finansowych stwierdza, iż nie istnieje możliwość zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych na udzielenie zamówienia.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.