Zarządzenie Nr GG.00501.672.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.672.2014.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 10 października 2014r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Iłłakowiczówny na kwoty:
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
3254
1385
PO1M/00025522/7
100.000,00
2.
3255
2345
PO1M/00025522/7
137.000,00
 
Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.618.2014.PS z dnia 04 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 03 października 2014r., zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.