Zarządzenie Nr GG.00501.673.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 października 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.673.2014.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 października 2014r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą przedłużenie drogi gminnej (działki nr ewid. 220/4, 221/8, 230/2 i 230/3 obr. Krosno), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 219/7 i 219/8 obr. Krosno, ark. mapy 1, o powierzchni łącznej 449m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00038485/9.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.