Zarządzenie Nr GG.00501.675.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.675.2014.PS  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.),  a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej w § 2 na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej opisaną w § 3.
 
§ 2
 
Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Mosina będzie nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 2690/8, 2690/9, 2690/10, 2690/11, 2690/12, 2690/13 i 2690/14 obr. Mosina ark. mapy 46, o powierzchni łącznej 6022m2, zapisane w Księdze wieczystej nr PO1M/00021193/3 Sądu Rejonowego w Kościanie, IX Wydział Zamiejscowy w Śremie.
 
§ 3.
 
Przedmiotem zamiany ze strony osoby fizycznej będzie nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 738/8 obr. Mosina ark. mapy 13 o powierzchni 5228m2, zapisana w Księdze wieczystej nr PO1M/00040296/5 Sądu Rejonowego w Kościanie, IX Wydział Zamiejscowy w Śremie.
 
§ 4.
 
Gmina Mosina odda na własność dla osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną, opisaną w § 2 i przyjmie do gminnego zasobu nieruchomość gruntową niezabudowaną opisaną w § 3, będącą dotychczas własnością osoby fizycznej celem powiększenia sąsiedniej nieruchomości stanowiącej drogę gminną oznaczoną jako dz. 282/2, 282/1, 736/1 obr. Mosina oraz w związku z zamierzoną inwestycją polegającą na budowie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 430 z ulicą Kołłątaja w Mosinie - tzw. „Czerwonka".
 
 
 
 
§ 5
 
Zamiana w sposób określony w § 4 zostanie dokonana w drodze umowy notarialnej między stronami. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych zostaną poniesione po połowie.
 
§ 6.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.