Zarządzenie Nr IK. 00501.677.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr IK. 00501.677.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dymaczewo Stare,       
ul. Czereśniowa - część II"
 
         zwaną dalej komisją .
§ 2
         Na członków komisji powołuję:
         1.      Sławomira Ratajczaka,
         2.      Wojciecha Górnego,
         3.      Macieja Ciesielskiego,
         4.      Agnieszkę Kasprzyk,
         5.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.