Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania czynności odbioru, również przekazania pomieszczeń, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w

ZARZĄDZENIE nr   GG.00501.686.2014 Burmistrza Gminy  Mosina z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji do dokonania czynności odbioru, również przekazania pomieszczeń, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, obręb Mosina.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się komisję do dokonania w imieniu Gminy Mosina czynności odbioru i przekazania pomieszczeń, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, protokołem zdawczo-odbiorczym w składzie:
  1. Elżbieta Jędrzejczak -przewodniczący komisji,
  2. Maciej Ciesielski - członek komisji,
  3. Beata Nowak- członek komisji.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.