Zarządzenie nr FB.00501.687.2014.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.687.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 listopada 2014 r.
 
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2014 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1)Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł.)
1.
 
Stowarzyszenie AMBITIO
 
Cykl warsztatów z rękodzieła
z konkursami- kultura poprzez tradycję
600,00
2) Środki finansowe w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższego zadania publicznego, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.