Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE Nr GG.00501. 676. 2014 EJBurmistrza Gminy Mosinaz dnia  31 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.  zm.) w związku z § 15 ust.1 uchwały nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina,   zarządza się co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się  wysokość stawek netto za najem  gruntów  wchodzących w skład  zasobów mienia  komunalnego Gminy Mosina  wskazanych w załączniku do zarządzenia.
 
                                                                                      § 2.
Dla gruntów, których wysokość stawki czynszu za 1m2 + VAT została  określona w wyniku przeprowadzonego przetargu nie stosuje się  § 1.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                                                     § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 3 listopada 2014 r.

Załącznik do  Zarządzenia Nr GG.00501.676.2014 EJ
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2014 r.