Zarządzenie Nr GG.00501.691.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.691.2014.PS  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową w związku z zamierzoną inwestycją polegającą na budowie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 430 z ulicą Kołłątaja w Mosinie - tzw. „Czerwonka" jako przedłużenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 282/2, 282/1, 736/1 obr. Mosina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 738/6, 280/8, 738/10 i 738/1 obr. Mosina, ark. mapy 14, 13, 7 o powierzchni łącznej 2807m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00026015/7.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.