Wynik przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych

OPS-OR.251.2.2014.LSW                                                                     Mosina, 08.12.2014 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                                         
 
Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez MEDIS24 Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert (cena -95 pkt, termin płatności - 5 pkt, suma - 100,00 pkt).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności
Suma punktów
1.
MEDIS24 Sp. z o.o.
ul. Polowa 19
18-300 Zambrów
 
95,00
 
5,00
 
100,00
2.
PersonalCare INV Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
 67-400 Wschowa
 ul. Kuśnierska 4
 
Oferta odrzucona
 
3.
Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
94,88
 
5,00
 
99,88
 
 
                                                                                         Kierownik OPS
                                                                                           w Mosinie
                                                                                mgr Lidia Skupin-Wójtowska