Zarządzenie Nr GG.00501.3.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.3.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej na kwotę:
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
1822/3
466
PO1M/00024304/6
64 000
 
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.653.2014.PS z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomość w dniu 02 grudnia 2014r. zakończył się wynikiem negatywnym.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.