Zarządzenie nr FB.00501.7.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr FB.00501.7.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
Zapraszam do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:
1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,
2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,
3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,
4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§2.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.
§3.
Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.pl lub osobiście w pokoju nr 4 w terminie od 31 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.