Zarządzenie nr FB.00501.9.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.9.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r., zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,         
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej
w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                              
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
3) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
 -Przemysław Mieloch,                                                                               
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth;
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
4) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                             
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
  - Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  - Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
5) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                             
  - Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
   - Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
   - Waldemar Demuth,
     d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 27 Mosina Miasto,
- Estera Wekwert- przedstawiciel Hufca Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina im. Bolesława Chrobrego;
6) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                             
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 27 Mosina Miasto,
7) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w składzie:
a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
- Przemysław Mieloch,                                                                                
- Ewelina Waligórska,
b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
- Marek Dudek,
c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
- Waldemar Demuth,
d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.
 
§2.
 
1. Komisja konkursowa wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.
 
2. Komisja konkursowa opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 
§3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.