Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących włas

Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu     i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
1.      Przemysław Mieloch - Przewodniczący
2.      Piotr Sternal               - członek
3.      Aleksandra Czuryło   - członek
4.      Rozalia Skrzypczak   - członek  
5.      Michalina Szeliga      - członek
6.      Marcin Buśka            - członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.).
§ 3.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§5.
Tracą moc zarządzenie nr GG.00501.540.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lutego 2014r. oraz zarządzenie nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r.