Zarządzenie nr FB.00501.10.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Zarządzenie nr FB.00501.10.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2015 r.
 
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015 r., w składzie:
1) przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:
 a) Przemysław Mieloch,                                                                            
 b) Ewelina Waligórska,
 c) Waldemar Demuth;
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
- Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko,
- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 27 Mosina Miasto.
 
§2.
 
Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
 
§3.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.