Zarządzenie nr FB.00501.11.2015.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszon

Zarządzenie  nr FB.00501.11.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
4. upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6. edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,
7. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży.
2) Środki finansowe w wysokości 114 000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2015 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.11.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2015 r.
 
§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Pomoc żywnościowa, prowadzenie magazynu
9 000,00
2.
Gminne Centrum pomocy Rodzinie w Mosinie
Pomoc żywnościowa
9 700,00
3.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Wieczerza Wigilijna
6 300,00
RAZEM
25 000,00
 
§ 2.
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka
Organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych (...)
12 000,00
2.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Święta jak u Babci
500,00
3.
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
 
Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą
8 600,00
4.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Kulturalni
1 600,00
5.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
Kurs komputerowy
622,00
6.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
Poznawanie kultury i tradycji narodowej poprzez zwiedzanie
1 000,00
7.
Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
Święto Pyry
850,00
8.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
Kultura integruje
4 000,00
9.
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
Akademia Seniora
8 400,00
10.
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii
Warsztaty śpiewacze, koncertu chóru na wybrzeży
2 000,00
11.
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii
Przygotowanie muzyki i śpiewu chóralnego, edukacja muzyczna młodzieży
6 600,00
12.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Piknik integracyjny
1 500,00
13.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Opera- teatr muzyczny- kino
1 000,00
14.
Stowarzyszenie AMBITIO
Nieznana Gmina, Wielkopolska, Polska- projekt cyklu wycieczek edukacyjnych i spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży
1 328,00
RAZEM
50 000,00
 
 
§ 3.
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Warsztaty zimowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
1 500,00
2.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Zajęcia zimowe
1 000,00
3.
Stowarzyszenie AMBITIO
Wokół Sztuki i teatru zimowisko artystyczno- kulturalne w 2015 w Daszewicach
3 000,00
4.
Klub Sportowy 1920 Mosina
Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
1 500,00
RAZEM
7 000,00
 
§ 4.
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Fundacja PBG BASCET JUNIOR
 
Całoroczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki
2 000,00
2.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Gminy w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2015
3 905,00
3.
Polski Związek Wędkarski (Mosina Hobby)
Konkursy sportowo- wędkarskie dla dzieci i młodzieży oraz emerytów
i rencistów
 
2 000,00
4.
Stowarzyszenie Mundi
 
Bieg Długodystansowy w Wielkopolskim Parku Narodowym
1 600,00
5.
Akademia Judo 
 
VI Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny
3 000,00
6.
Caritas Poznańska
 
Aktywność ruchowa najmłodszych
2 000,00
7.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
VII Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina
1 375,00
8.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego
XVI edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej"
2 080,00
9.
Stowarzyszenie AMBITIO
 
Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach
1 500,00
10.
Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka
XII Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów
5 700,00
11.
Automobilklub Wielkopolski
 
Rajd samochodowy
2 000,00
12.
Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto
Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych
1 650,00
13.
Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto
Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2015
1 190,00
RAZEM
30 000,00
 
 
§ 5.
Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach
Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Mosina
2 000,00
RAZEM
2 000,00
 
§ 6.
W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r.