Zarządzenie Nr GG.00501.14.2015.PS z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Sow

Zarządzenie Nr GG.00501.14.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Sowinieckiej i Gałczyńskiego
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GG.00501.14.2015.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21stycznia 2015r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Sowinieckiej i Gałczyńskiego
 
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2828/2
524
PO1M/00032087/7
127 500
 
Dla obszaru na, którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/386/10 z dnia 25.02.2010r. działka o nr ewid. 2828/2 obr. Mosina znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem „A2_M1".
 
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dwoma parterowymi, niepodpiwniczonymi pawilonami handlowymi wykonanymi w technologii tradycyjnej murowanej z płaskim dachem. Wymienione nakłady zostały poczynione przez osobę trzecią. W wypadku gdy nieruchomość nabędzie osoba inna niż właściciel nakładów, właścicielowi temu zostanie wypłacony zwrot kosztów co ustalono w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gmina Mosina, a właścicielem nakładów.
Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna, kabel telekomunikacyjny oraz sieć kanalizacji sanitarnej, których gestorami odpowiednio są: Enea Operator Sp. z o.o., Orange Polska S.A. oraz Aquanet S.A. Na nieruchomości wbudowana jest rura kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm stanowiąca własność Gminy Mosina, wobec czego zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Mosina do wyżej opisanej magistrali w celu jej naprawy lub konserwacji w pasie o szerokości 3,5 metra od osi rury od strony północnej, tj. po stronie granicy z dz. 2828/1 obr. Mosina oraz 1,5 metra od osi rury po stronie przeciwnej. Ustanowienie ww. służebności nastąpi w dniu podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomościna nabywcę wyłonionego w trybie przetargu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.