Zarządzenie Nr GG.00501.15.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 styczn

Zarządzenie Nr GG.00501.15.2015.PS  Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 28 stycznia 2015r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Zarządzenie Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu     i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje: 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia w dniu 28 stycznia 2015r. ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2015r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyznaczam na dzień  28 stycznia 2015r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:
1.      Piotr Sternal - Przewodniczący
2.      Przemysław Mieloch - członek
3.      Rozalia Skrzypczak - członek"
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.