Zarządzenie Nr GG.00501.16.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lutego 2015r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących wł

Zarządzenie Nr GG.00501.16.2015.PS  Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 02 lutego 2015r.  
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu     i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
1.      Piotr Sternal                - przewodniczący
2.      Marcin Buśka              - członek
3.      Aleksandra Czuryło    - członek
4.      Przemysław Mieloch   - członek  
5.      Rozalia Skrzypczak     - członek
6.      Michalina Szeliga        - członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.).
§ 3.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§5.
Traci moc zarządzenie nr GG.00501.8.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 stycznia 2014r.