Zarządzenie Nr OW.00501.17.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr OW.00501.17.2015.AW
  Burmistrza Gminy Mosina
      z dnia 4 lutego 2015 r.
   w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej jako ciała opiniodawczo-doradczego w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:
1)      Przewodniczący - pracownik referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie,
      2)  wiceprzewodniczący - pracownik referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie,
      3)  pięciu przedstawicieli szkół, wskazanych przez dyrektorów szkół Gminy Mosina,
      4)  przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
§ 3.Traci moc Zarządzenie Nr 297/12 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 października 2012 r.