Zarządzenie Nr GG.00501.22.2015.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.22.2015.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lutego 2015r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej położonej na działce 2168 obr. Mosina tj. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2293/2 obr. Mosina, ark. mapy 41, o powierzchni 47m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00028043/6.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.