ZARZĄDZENIE NR GG. 00501.18.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 luty 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR GG. 00501.18.2015.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 luty 2015 r.
 
Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw  kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1.      Pan Przemysław Mieloch - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2.      Pani Aleksandra Czuryło - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
3.      Pani Elżbieta Jędrzejczak - sekretarz Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
4.      Pani Agata Wencel - Socha - członek Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
5.      Pani Jolanta Szymczak - członek Komisji, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
6.      Pani Agnieszka Gorzyńska - członek Komisji, zastępca przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
7.      Pani Beata Nowak - członek Komisji, kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie
8.      Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno
9.      Pani Lidia Skupin- Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
§ 2.
  1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1)      opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2)       opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania się o zawarcie umowy najmu: lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3)      dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
  1. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3.
Traci moc  zarządzenie Nr GG 00501.627.2014.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
24 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIK do zarządzenia Nr GG/00151/18/2015/AW